Privacy Policy

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท ที.เอ็ม.ที แลนด์ จำกัด ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดว่าด้วยเรื่องความเป็นส่วนตัวของลูกค้าเป็นเรื่องสำคัญ และเราจะจัดเก็บ บันทึก ยึดถือ เก็บรักษา เปิดเผย โอน หรือใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน เมื่อท่านใช้บริการต่าง ๆ ของเรา และเมื่อท่านเข้าสู่ https://www.tmtland.co.th/

ประเภทของข้อมูลที่จัดเก็บ

  1. ข้อมูลส่วนบุคลล เช่น ชื่อ อีเมล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เพศ การตั้งค่าต่าง ๆ ไอพีแอดเดรส
  2. ข้อมูลซึ่งไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ประเภทบราวเซอร์ โดเมน เว็บไซต์ที่เยี่ยมชม เวลาเข้าเว็บไซต์
  3. คุกกี้

วัตถุประสงค์ของการจัดเก็บข้อมูลและประมวลผล

บริษัทรวบรวม จัดเก็บ ใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อประโยชน์ในการให้บริการแก่ท่าน รวมถึงบริการที่ท่านสนใจ หรือการจัดทำบริการทางดิจิทัล หรือการวิจัยตลาดและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย หรือเพื่อประโยชน์ในการจัดทำฐานข้อมูลและใช้ข้อมูลเพื่อเสนอสิทธิประโยชน์ตามความสนใจของท่าน หรือเพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์และนำเสนอบริการหรือผลิตภัณฑ์ใด ๆ ของผู้ให้บริการ และ/หรือบุคคลที่เป็นผู้จำหน่าย เป็นตัวแทน หรือมีความเกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการ และ/หรือของบุคคลอื่น และเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่ไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย และ/หรือเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบที่ใช้บังคับกับผู้ให้บริการ ทั้งขณะนี้และภายภาคหน้า รวมทั้งยินยอมให้ผู้ให้บริการส่ง โอน และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บริษัท ผู้ให้บริการภายนอก ผู้ประมวลผลข้อมูล และบริษัทจะจัดเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้ตามระยะเวลาเท่าที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์เหล่านั้นเท่านั้นหากภายหลังมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะประกาศให้ท่านทราบ

สิทธิของท่าน

หากท่านต้องการเพิกถอนความยินยอมในการใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน ขอเรียกดูข้อมูลและ/หรือข้อมูลส่วนตัว มีคำถาม ความคิดเห็น ข้อกังวล กรุณาติดต่อเราทางโทรศัพท์ 02 347 4461

การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนบุคคล

ทางบริษัทฯ อาจมีการปรับแก้นโยบายความเป็นส่วนบุคคลนี้เป็นระยะ โดยจะทำการประกาศฉบับปรับปรุงล่าสุดไว้ในหน้านโยบายความเป็นส่วนบุคคลบนเว็บไซต์ของทางบริษัทฯ ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนบุคคล กรุณาติดต่อเราทางโทรศัพท์ 02 347 4461