Privacy Policy

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เนื่องจาก บริษัท ที.เอ็ม.ที.แลนด์ จำกัด (“บริษัท”) ได้ตระหนักถึงความสําคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ที่ได้มอบให้แก่บริษัทด้วยความไว้วางใจ และบริษัทมีความจําเป็นต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 เพื่อเป็นการรับรองสิทธิของบุคคลที่จะต้องได้รับความคุ้มครองเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมใช้  เปิดเผย (“ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคล โดยเอกสารฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งวิธีการรวมใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน  

 

ประเภทของข้อมูลที่จัดเก็บ

  1. ข้อมูลส่วนบุคลล เช่น ชื่อ อีเมล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เพศ การตั้งค่าต่าง ๆ ไอพีแอดเดรส
  2. ข้อมูลซึ่งไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ประเภทบราวเซอร์ โดเมน เว็บไซต์ที่เยี่ยมชม เวลาเข้าเว็บไซต์
  3. คุกกี้ Cookie

1. วัตถุประสงค์ของการจัดเก็บข้อมูลและประมวลผล

บริษัทจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อใช้ประกอบในการจัดทํานิติกรรมสัญญา และหรือข้อตกลงอื่นๆ รวมถึงเพื่อใช้ประกอบในการดําเนินการใดๆที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ของบริษัท หรือเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขแห่งสัญญาหรือข้อตกลงนั้นๆ และเพื่อบริหารจัดการในระบบงานต่างๆ ของบริษัท การจัดทําข้อมูล การวิเคราะห์ การวิจัย เพื่อการสื่อสารและพัฒนาความสัมพันธ์หรือประโยชน์ของคู่สัญญา

 

1.1 ฐานในการประมวลผลข้อมูล : บริษัทดําเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ฐาน ดังต่อไปนี้

  • ฐานสัญญา (Contract) : การปฏิบัตินิติกรรมสัญญาและหรือข้อตกลงอื่นๆ เพื่อประกอบการดําเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ของบริษัท เนื่องจากท่านต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัท เพื่อการเข้าทํานิติกรรมสัญญาและหรือข้อตกลงอื่นๆ รวมถึงพื่อใช้ประกอบในการดําเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินกิจการตมวัตถุประสงค์ของบริษัท หรือเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขแห่งสัญญาหรือข้อตกลง รวมทั้งหากท่านไม่ได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคล จะส่งผลกระทบทำให้บริษัทไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับท่านได้, ไม่สามารถตรวจสอบงานตามนิติกรรมสัญญาและหรือข้อตกลงอื่นๆ รวมถึงสิทธิและหน้าที่ต่างๆที่เกี่ยวข้องได้, ไม่สามารถตรวจสอบ ความสามารถในการเข้าทําสัญญา และตรวจสอบความเป็นตัวตนของท่านได้ อันเป็นกรณีตามมาตรา 24 (3) ของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
  • ฐานความยินยอม (Consent) : บริษัทอาจนําข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้ในการประมวลผล เพื่อการออกแบบหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือการบริการ หรือเพื่อนําเสนอ เสนอแนะ หรือแนะนําเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ หรือการบริการในกิจการ หรือกิจกรรมทางการตลาด หรือประชาสัมพันธ์ของบริษัทหรือบริษัทในเครือ หรือการเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดแบบตรงของบริษัทหรือบริษัทในเครือ ทั้งนี้ หากท่านประสงค์จะถอนความยินยอม ท่านสามารถติดต่อบริษัทและแจ้งความประสงค์ได้ตามข้อ 4.
  • ฐานจําเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (LegitimatInterest) : บริษัทอาจนําข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้ในการประมวลผลเพื่อการบริหารจัดการและการจัดทํารายงานในระบบงานต่างๆ บริษัทอันเป็นกรณี ฐานจําเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา 24 (5) ของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
  • ฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย (Legal Obligation) : บริษัทอาจนําข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้ในการประมวลผล เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายที่กํากับดูแล เช่น พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ,พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 และกฎหมายอื่นที่บริษัทต้องอยู่ภายใต้บังคับให้ส่งข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งที่ให้อํานาจศาลสั่งให้คู่ความหรือข้อมูลในการพิจารณาคดีส่งเอกสาร เป็นต้น อันเป็นกรณีฐานการปฏิบัติตามกฏหมายตามมาตรา 24 (6) ของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่จะทําการประมวลผลและระยะเวลาในการเก็บรวบรวม

 

ประเภท/รายการข้อมูลส่วนบุคคล ระยะเวลาในการเก็บรวบรวม
ชื่อ-นามสกุล ,วันเดือนปีเกิด ,ที่อยู่ ,สถานที่ติดต่อ ,เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์และหรือเอกสารแสดงสิทธิ เบอร์โทร, อีเมล์,หรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องของเจ้าของข้อมูล ตลอดระยะเวลาของนิติกรรมสัญญา และอีกไม่เกิน 1 ปี นับจากวันที่นิติกรรมสัญญา และหรือข้อตกลงอื่นๆสิ้นสุดลง

3. สิทธิของเจ้าของข้อมูล

ท่านมีสิทธิ

3.1 สิทธิในการเพิกถอนความยินยอมให้บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

3.2 สิทธิในการเข้าถึงและรับสําเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทได้เก็บรวบรวม

3.3 สิทธิในการขอให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ใช้ เปิดเผย

3.4 สิทธิในกรคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

3.5 สิทธิในการขอให้ลบ ทําลาย หรือทําให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งไม่อาจระบุตัวตนได้

3.6 สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

3.7 สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้องเป็นปัจจุบันสิทธิ สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

3.8 สิทธิที่จะร้องเรียนในกรณีที่ท่านเห็นว่าถูกบริษัทหรือเจ้าหน้าที่ตัวแทนของบริษัทละเมิดสิทธิ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

4. รายละเอียดเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

หากมีเหตุร้องเรียนเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลสามารถติดต่อประสานงานมายังเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ในช่องทางดังนี้

 

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เลขที่ 8/88 หมู่ 5 ถนนพุทธรักษา ตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
Email : PDPA@TMTLAND.CO.TH

 

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท ที.เอ็ม.ที.แลนด์ จํากัด

เลขที่ 8/88 หมู่ 5 ถนนพุทธรักษา ตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
Email : HR@TMTLAND.CO.TH
โทรศัพท์ : 0-2347-4158