How to…ทิ้งหน้ากากอนามัยปลอดภัย ลดโอกาสแพร่เชื้อ

How to…ทิ้งหน้ากากอนามัยปลอดภัย ลดโอกาสแพร่เชื้อ

1. ล้างมือให้สะอาด ก่อนถอดหน้ากากอนามัย
2. จับสายรัด 2 ข้าง แล้วถอดออก โดยไม่ใช้มือสัมผัสกับตัวหน้ากาก
3. นำหน้ากากอนามัยใส่ถุงแยกจากขยะทั่วไป แล้วรัดปากถุงให้แน่น ป้องกันการกระจายของเชื้อ
4. ทิ้งลงถังขยะติดเชื้อ เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี
5. ล้างมือให้สะอาด หลังทิ้งหน้ากากอนามัย