หน้าแรก > เกี่ยวกับเรา

ข้อมูลองค์กร

ชื่อบริษัท                            : บริษัท ที.เอ็ม.ที.แลนด์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
ประเภทธุรกิจ                      : ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ที่อยู่                                   : เลขที่ 8/88 หมู่ 5 ถนน พุทธรักษา ตำบล แพรกษาใหม่ อำเภอ เมืองสมุทรปราการ
                                            จังหวัด สมุทรปราการ 10280
วันที่ก่อตั้งบริษัท                 : 23 มิถุนายน 2551

ทุนจดทะเบียน                     : 600,000,000 บาท
ทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว     : 600,000,000 บาท

 

 

วิสัยทัศน์ & พันธกิจ

วิสัยทัศน์
เป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าเพื่อความสุขและความมั่นคงอย่างยั่งยืน

 

พันธกิจ

1. สร้างความน่าเชื่อถือ และความมั่นคงในการดำเนินกิจการ
2. สร้างสังคมน่าอยู่ ให้กับลูกบ้าน
3. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และการพัฒนาตนเอง
4. ตอบแทนสู่สังคม และท้องถิ่น

 

นโยบาย

1. บริหารงานด้วยความโปร่งใส และมีหลักธรรมาภิบาลสูงสุด
2. ปฎิบัติงานอย่างมืออาชีพ
3. ใช้ทรัพยากรของบริษัทให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
4. ”บ้านลูกค้า ก็คือ บ้านของเรา”