เอกสารกู้เงินซื้อบ้านที่จำเป็น รับรองขอสินเชื่อบ้าน ผ่านฉลุย!!

เอกสารกู้เงินซื้อบ้านที่จำเป็น รับรองขอสินเชื่อบ้านผ่านฉลุย

 

ให้ทุกขั้นตอนของการกู้เงินซื้อบ้านเป็นเรื่องง่าย ด้วยวิธีเริ่มต้นเตรียมเอกสารกู้บ้านให้พร้อม เพื่อช่วยร่นระยะเวลาใหสถาบันการเงินอนุมัติสินเชื่อบ้านเร็วมากยิ่งขึ้น โดยแบ่งรายละเอียดเอกสารตามแหล่งที่มาของรายได้ดังนี้

 

เอกสารทั่วไป

สำเนาบัตรประชาชน บัตรข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง
สำเนาทะเบียนบ้าน
สำเนาทะเบียนสมรส/ใบหย่า/ใบมรณะบัตร/ใบแจ้งความแยกกันอยู่
สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล (ถ้ามี)

 

เอกสารแสดงรายได้

 

1. กรณีประกอบอาชีพประจำ หรือผู้มีรายได้ประจำ

     1.1 หนังสือรับรองเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือนแบบใช้สวัสดิการของหน่วยงาน

     1.2 สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 6 เดือน

     1.3 สมุดบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 6 เดือน

 

2. กรณีเจ้าของธุรกิจ

     2.1 สำเนาทะเบียนการค้าหรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท

     2.2 รายชื่อผู้ถือหุ้น

     2.3 รายการเดินบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 12 เดือน
     2.4 สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี
     2.5 หลักฐานการเสียภาษี เช่น ภ.พ. 30 เป็นต้น

     2.6 รูปถ่ายกิจการ 4-5 ภาพพร้อมแผนที่ตั้งโดยสังเขป

 

  1. กรณีประกอบอาชีพอิสระ

3.1     รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน

3.2     ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เช่น แพทย์, ทนาย, สถาปนิก เป็นต้น

 

 

      เอกสารหลักประกัน

  1. สำเนาโฉนดที่ดิน หรือสำเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิห้องชุด
    2. สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย หรือสัญญามัดจำ
    3.แผนที่แสดงทำเลที่ตั้งของที่ดินหลักประกัน