กู้ร่วม VS ค้ำประกัน แตกต่างกันอย่างไร?

ผู้กู้ร่วม
ความหมาย : ผู้ที่เป็นหนี้ร่วมกัน หรือผ่อนร่วมกัน
คุณสมบัติ : มีความสัมพันธ์ทางเครือญาติ เช่น พ่อ แม่ พี่ น้อง ลูก สามี หรือภรรยา
การพิจารณาของธนาคาร : มีหลักฐานรายได้ชัดเจน มีประวัติการชำระหนี้ที่ดี
กรรมสิทธิ์ : มีสิทธิ์ในทรัพย์สิน ของผู้ขอสินเชื่อหลักขอไว้
การลดหย่อนภาษี : สามารถนำดอกเบี้จ่าย ไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้กับบุคคลธรรมได้

 

ผู้ค้ำประกัน
ความหมาย : เป็นหลักประกันสินเชื่อให้กับผู้ขอสินเชื่อ และต้องจ่ายหนี้แทน หากผู้ขอสินเชื่อไม่จ่ายตามกำหนด
คุณสมบัติ : ใครก็ได้ที่ตรงตามเงื่อนไข
การพิจารณาของธนาคาร : มีประวัติเครดิตที่ดี หรือมีฐานรายรับที่มั่นคง
กรรมสิทธิ์ : ไม่มีสิทธิ์ในทรัพย์สิน ของผู้ขอสินเชื่อหลักขอไว้
การลดหย่อนภาษี : ไม่สามารถนำดอกเบี้ย ของผู้กู้ไปลดหย่อนภาษีได้